Hvilke typer af advokater bør du kende til?

Typer af advokater

Der findes forskellige typer advokater, som opfylder forskellige juridiske behov. Advokatbranchen består af advokater, jurister og advokatfuldmægtige.. Jurastuderende kan fungere som kontorister eller juridiske forskere som forberedelse til deres karriere som advokater. Nedenstående er en liste over typer af advokater vi typisk benytter os af her i Danmark.

Læs mere  – Sådan finder du en advokat i Aalborg

 

Børneadvokat

En børneadvokat kan være brugbar hvis der skal udarbejdes en samværsaftale, søges om forældremyndighed eller finde den bedste løsning for ens barn. Over de senere år har vi set en større stigning af sager som involverer en børneadvokat. En af grundene er at forældre er langt hurtigere til at hyre en advokat frem for at tale sammen og finde en fælles løsning.

Advokat i personskader

En personskadeadvokat er specialiseret i erstatningssager og repræsenterer klienter, der klager over skader forårsaget af en anden part eller andre parter. Procesadvokater, personskadeadvokater tager sager, der er (a) Personskade, der resulterer i fysisk skade eller død af et familiemedlem; (b) Lægelig fejlbehandling; (c) Overfald og vold (d) Forsikringsselskabets afvisning af betaling for lægeudgifter i forbindelse med indlæggelse eller lægebehandling af en forsikret part, der har pådraget sig skade; (e) Bagvaskelse, ærekrænkelse og bagvaskelse; (e) Produktansvar; og (f) Skader, der opstår på en anklaget parts ejendom. 

 

Advokat med speciale i bodeling

Bodeling, nabostrider og hævd er alt sammen ting som vi ser langt mere af her i 2022. Naboer er langt mere tilbøjelige til at hyre advokater ind og skændes end førhen. F.eks. er der over de seneste 5 år sket en fordoblet af antallet af hævd sager. 

Læs mere – find en advokat med speciale i hævd

 

Advokat i bobehandling

Bolig advokater specialiserer sig som eksekutorer af testamenter og repræsentation af ejendomsplanlægning klienter. Boligadvokater giver også rådgivning om arv, pensionsordninger, livsforsikringer og velgørende bidrag. Hvis en ejendom er genstand for en arkiveringsdomstol, vil en advokat med ansvar for ejendomsret også være ansvarlig for at føre sagen i retten. Det kan også være ting som tvangsudsættelse der kræver at en boligadvokat kommer med ind over.


Konkursadvokat

Konkursadvokater rådgiver klienter om berettigelse til konkurs. Rådgivning vedrører typer af konkurs, der er bedst egnet til klientens specifikke omstændigheder, samt juridiske alternativer til konkurs. Konkursadvokater repræsenterer individuelle og erhvervsmæssige skyldnere og kreditorer samt kreditorudvalg og konkursforvaltere. 

 

Advokat i intellektuel ejendomsret

Advokat i intellektuel ejendomsret eller IP-advokat som de også kaldes, rådgiver klienter om spørgsmål vedrørende materielle eller immaterielle ideer, copyrights, opfindelser eller anden intellektuel ejendomsret. De tre hovedområder af lovgivningsmæssig lovgivning, der er relevante for intellektuel ejendomsret, er ophavsret, varemærker og patenter. Patentret kræver yderligere licensering og en teknisk baggrund inden for kemi, ingeniørvidenskab, biovidenskab eller softwareudvikling.

 

Beskæftigelses- eller arbejdsret

En ansættelses- eller arbejdsadvokat rådgiver om juridiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med en ansættelseskontrakt eller under en ansættelsesaftale. Beskæftigelsesadvokater, der rådgiver medarbejdere, repræsenterer dem i sager om: (a) seksuel chikane (b) opsigelse af ansættelsesforhold (c) arbejdsskadeerstatning (d) løn- og overarbejdsstandarder (e) sikkerhed på arbejdspladsen (f) ret til privatlivets fred og (g) forskelsbehandling (h) personalegoder. 

 

Virksomheds- eller erhvervsadvokat

En virksomheds- eller erhvervsadvokat rådgiver virksomhedsejere om oprettelse af et selskab og om spørgsmål vedrørende virksomhedsledelse og overholdelse af reglerne. De er ofte ansat som interne advokater, juridiske chefer, juridiske medarbejdere, advokater, vicejurister eller advokater, der fungerer som ledende medarbejdere i et selskab og ikke som ejere. Virksomhedsadvokater, der arbejder for firmaer, specialiserer sig inden for forskellige forretningsområder i rådgivning af virksomheder om beskæftigelse, varemærker, fast ejendom, fusioner og opkøb, x værdipapirer, skattelovgivning, konkurs og international handelsret. Afhængigt af specialisering klassificeres virksomhedsadvokater som advokater i forretningsretssager eller advokater i forretningstransaktioner.

Indvandringsadvokat

Indvandringsadvokater specialiserer sig i indvandringsspørgsmål i forbindelse med indgivelse af green card-ansøgninger, ansættelsesbaserede indvandrervisa, erhvervelse af amerikansk statsborgerskab, politisk asyl eller flygtningestatus, udvisning og med udenlandske virksomheder, der etablerer virksomhedsregistrering. 

 

Advokat i straffesager

Der findes tre typer af kriminaladvokater: 1) anklagemyndighedens advokat, 2) offentlig forsvarsadvokat og 3) privat forsvarsadvokat. En forsvarsadvokat har specialiseret sig i strafferet og repræsenterer klienterne i forbindelse med retssager fra anholdelse, kaution, anklageskrift, tiltalefrafald, tiltale og retssag, hvis sagen fortsætter uden domfældelse og strafudmåling i forbindelse med tiltalefrafald.

 

Advokat for lægelige fejl og forsømmelser

Advokater for lægelige fejl og forsømmelser repræsenterer læger eller klienter, der er involveret i en klage over lægernes fejl og forsømmelser. Fejldiagnoser, medicinske fejl, upræcis behandling eller overgreb (f.eks. berøring), hvor patienten udtrykkeligt har afvist det i en aftale om informeret samtykke, er grundlaget for de fleste sager om lægelig fejlbehandling.

 

Dette var en hurtig oversigt over nogle af de mest almindelige typer af advokat som vi benytter her i Danmark. Deres findes selvfølgelig en masse andre specialiserede advokater, men langt størstedelen af danske advokat falder ind under en af overstående ”kasser”.  Står du selv og skal bruge en advokat, så er det vigtigt at du finder en som har specialiseret sig i lige præcis det du skal bruge ham/hende til.

Comments are Closed

© 2024: Alenesammen.dk: Børn & Familie | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress